3.засгийн газрын тогтоол шийдвэр цэсний мэдээллүүд