2.улсын их хурлын тогтоол шийдвэр цэсний мэдээллүүд