ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООНД ТҮШИГЛЭСЭН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ГЭРЭЭЛЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ААН, ТББ БОЛОН БҮЛГИЙН ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Үзсэн : 53

Зураг